Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que CANNELONIA GRUP SL. (“CANNELONIA”), ven a travès del lloc web www.cannelonia.com (la “Web”) a qualsevol usuari del mateix (ell/els “Client/s”), per sí mateix o a travès del corresponent franquiciat, mitjançant la modalitat “Take Away” (“Per a portar”) i/o “Delivery” (“Entrega a domicili”).

Les dades d’identificació i contacte de CANNELONIA són les següents:

  • Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
  • C.I.F.: B-55133003
  • Correu electrònic: Cannelonia@cannelonia.com
  • Telèfon: (+ 34) 972 207 321

La compra dels productes oferts a través de la Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra pel que, abans que procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals de Compra, la compra dels productes no es portaran a terme, i en conseqüència, no comportarà l’acceptació de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de CANNELONIA.

Al realitzar una comanda a través de la Web, el Client declara tenir la capacitat legal per a contractar els productes de la Web.

El Client s’obliga a comunicar a CANNELONIA informació verídica de sí mateix i a no realitzar comandes falses. En qualsevol cas, el Client respondrà de la veracitat de les seves dades i de les comandes realitzades.

CANNELONIA es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo ni avisar-lo prèviament, pel que, abans de comprar cada producte, llegeix atentament el seu contingut ja que es responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte.

Alta d’usuari

Per a realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donar-se d’alta en l’apartat “Registra’t” de la Web. En posteriors processos de compra, en el suposat que el Client s’hagi registrat, només serà necessari que faciliti l’adreça de correu electrònic i la contrasenya en l’apartat “Inicia sessió”.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que apareix en Euros juntament a cada producte del a Web i inclourà els impostos aplicables a cada moment i les despeses d’entrega que, en el seu cas, correspon.

Si la comanda triga més del previst o el Client té qualsevol altre problema amb la seva comanda, pot contactar amb l’equip d’Atenció al Client de CANNELONIA a través del correu electrònic o el telèfon que s’indiquen a la Web.

La web conté un gran número de productes i sempre pot succeir que alguns dels productes continguin un preu incorrecte o que no estigui actualitzat. En el suposat que hi hagués un error en el preu, CANNELONIA es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li oferirà la opció de reconfirmar la comanda del producte al preu correcte o bé anul·lar-lo amb el reemborsament de l’import satisfet.

CANNELONIA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la comanda efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

El Client harà de realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels següents mitjans de pagament:

  1. a) Tarjeta de dèbit o crèdit (solament s’accepten tarjetes “VISA”, “MASTERCARD” i “EURO 6000”). El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta, així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerit en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptada per la entitat financera ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.
  2. b) Paypal. El Client haurà de seguir el procediment previst per aquesta plataforma de pagament.

Sobre l’import del preu dels productes comprats, podrà aplicar-se un descompte a la comanda si el Client aplica un codi promocional aprovat previament per CANNELONIA.

Una vegada realitzat el pagament oportú, el Client rebrà una notificació per part de CANNELONIA, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament s’han realitzat correctament.

Entregues

CANNELONIA, després de verificar que el procés de compra s’ha verificat correctament, procedirà a entregar els productes, segons les modalitats “Take Away” o “Delivery”, a l’adreça indicada pel Client en el procediment de compra i en el termini previst a la Web o que indiqui el propi Client.

CANNELONIA no serà responsable dels errors que es puguin produir a la entrega dels productes en el suposat que el Client no hagi complimentat correctament els formularis de la Web. Ara bé, si hi hagués alguna incidència en el termini d’entrega, CANNELONIA informaria de forma immediata al Client.

Els riscos dels productes seran a càrrec del Client des de el moment que s’adquireixi la seva possessió material i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins la entrega dels mateixos a CANNELONIA.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

En cas de falta de disponibilitat del producte comprat, CANNELONIA informarà al Client i li podrà oferir un producte o un descompte de característiques similars d’igual o superior import, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat.

Si en el moment de la entrega dels productes, el Client es troba absent del lloc d’entrega comunicat a CANNELONIA, s’entendrà que el Client desisteix unilateralment de la comanda.

El Client haurà de verificar en el moment de la entrega del producte que no hi ha hagut cap error amb el mateix. En el cas de que hi hagi algun error i aquest sigui totalment imputable a CANNELONIA, el Client podrà presentar una reclamació sol·licitant la correcta entrega del producte sol·licitat o, alternativament, podrà cancel·lar la seva comanda i recuperar l’import pagat. No obstant, no es farà cap tipus de reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de la obertura del mateix.

Desistiment

Donada la natura i característiques dels productes, no regeix el dret de desistiment per la normativa vigent.

Codis promocionals

Els codis promocionals d’e CANNELONIA no són transferibles ni intercanviables per diners en efectiu, solament podran ser bescanviats en comandes que siguin abonades mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit. Tampoc s’entregarà diners en metàl·lic en el suposat que el valor de la comanda sigui inferior al valor nominal del codi promocional.

El codi promocional serà utilitzat una vegada pel Client. Solament es podrà utilitzar els codis promocionals per a descomptar el preu de la comanda de compra en el moment del seu pagament.

CANNELONIA es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, de preveure termes i condicions addicionals en relació al comprovant dels codis promocionals.

Queixes y reclamacions

El Client podrà contactar amb CANNELONIA, a través del formulari previst en la secció “Contacte” de la Web, per a manifestar les queixes i reclamacions, comprometent-se CANNELONIA a atendre’ls el més aviat possible, i en qualsevol cas, en un termini d’un (1) mes des de que són presentades.

Garantia

La garantia dels productes adquirits a través de la Web s’ajustarà al previst en la legislació vigent i, en el seu cas, als terminis i condicions de la garantia comercial que s’ofereix al Client amb caràcter addicional.

El Client tindrà dret a reclamar factura en paper de qualsevol comanda que efectuï.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes de la Web, regeix el previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i angle properament. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas coneixeran de l’assumpte, seran dels que disposi la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

De conformitat amb la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, queda prohibida la venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys.

Última versió: Maig 2018

Product added to wishlist
Product added to compare.

Aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers per gestionar els filtres de cerques, les teves compres i l'ús del web en general. Si continueu navegant considerem que n'accepteu aquest ús. En cas de voler més informació podeu consultar la nostra Política de privacitat