Legal

El titular de la web www.cannelonia.es (“Web”) és la societat CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”), les dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
C.I.F.: B55133003
Correu electrònic: cannelonia@cannelonia.com
Telèfon: (+ 34) 972 207 321
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Girona al tom 2866, full 133, número GI-53523.

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a CANNELONIA, els seus productes i activitats.

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i ús, així com de la política de Privacitat de la Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes i activitats del mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús, i en el seu cas, a qualsevol altres condicions que CANNELONIA estableixi a l’efecte a la Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertanyents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

Aixímateix, l’usuari es compromet a no realitzar acte algú amb objecte de fer mal, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web, o que impideixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari de que, en el cas de que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, en el seu cas, qualsevol altra terme o condicions recollits en la Web, CANNELONIA es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura técnica que sigui necessària amb aquest objectiu.

CANNELONIA realitza els seus millors esforços per a mantener la Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant i mantenint els continguts de la Web debidament actualitzats. No obstant, CANNELONIA no garanteix la disponibilitat i continuitat en l’accés a la Web ni la inexistencia d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol información o mecanismo que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CANNELONIA no es responsabilitza de danys i/o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la información continguda a la Web, i especialmente, d’aquella informació relativa a tercers distints de CANNELONIA, incloent-se pero no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc será responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadeqüat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, ausencia o defecte en les comunicacions i/o a internet.

Addicionalment, CANNELONIA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que CANNELONIA pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmés en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes a la Web i/o a la legislació aplicable a cada momento.

Política en materia d’enllaços (links)

 1. a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi a la Web deberá cumplir amb la legislació vigent i no podrá, en cap cas, guardar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

En cap cas, l’enllaç significa que CANNELONIA avali, promocioni, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del contingut del mateix.

En el suposat d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CANNELONIA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç.

 1. b) Enllaços a altres llocs web

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, la existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CANNELONIA amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, CANNELONIA no es fa responsable del contingut i demés condicions dels Llocs Enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de la propietat intel·lectual sobre els dissenys, base de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva escriptura, selecció i ordre, són titularitat de CANNELONIA o dels seus llicenciats. Amb respecte als signes diferents inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CANNELONIA o dels llicenciats.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algú de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els Continguts i/o els signes distintius de CANNELONIA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual e industrial de CANNELONIA poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponen, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es deriven dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la tal disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se por no posada a tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i ninguna altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, espanyol i anglés properament. En cas de discrepància entre esmentades versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable y jurisdicció

Les Condicions Generales d’Accés y Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre CANNELONIA i els usuaris de la Web serà resolta, amb renuncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y su normativa de desarrollo, Cannelonia Grup, S.L. («CANNELONIA») informa a todos los usuarios de la Web www.cannelonia.com (la «Web») acerca del tratamiento de sus datos personales, los facilitados durante el acceso y uso de la Web y en su relación cotidiana con CANNELONIA.

 

¿Con carácter general con que finalidad trataremos sus datos personales?

 • Atender la solicitud de información requerida a través del apartado “Contacta con nosotros” , sección «Atención al Cliente» de la Web.
 • Remitir información, también por medios electrónicos, a propósito de CANNELONIA y sus franquiciados, sobre nuestras actividades, ofertas promociones y otra información que entendamos de su interés.
 • Posibilitar la gestión, preparación y envío, del pedido de productos realizado en cualquiera de las diferentes modalidades disponibles («Delivery» o «Take Away»), también vía electrónica.
 • Valorar la candidatura para posibles procesos de selección, para la cobertura de vacantes en nuestra empresa o nuestras franquicias, a través del apartado «Contacta con nosotros», sección “trabaja con nosotros” de la Web.
 • Atender la solicitud de información enviada a través del apartado «Contacta con nosotros”, sección “Expansión» de la Web, si usted está interesado en unirse a nosotros, como franquiciado.
 • Posibilitar la gestión de la relación negocial con clientes y/o proveedores.

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 • Para atender la solicitud de información requerida a través del apartado «Contacto con nosotros» de la Web. El consentimiento manifestado a partir del requerimiento enviado.
 • Para la remisión de información a propósito de CANNELONIA y sus franquiciados. Su consentimiento o respecto a clientes interés legítimo / art. 21.2 LSSI.
 • Para la gestión de las compras online, la ejecución del contrato.
 • Para el tratamiento de su solicitud de empleo, su consentimiento.
 • Atender la solicitud de información enviada a través del apartado «Contacto con nosotros”, su consentimiento.
 • Posibilitar la gestión de la relación negocial con clientes y/o proveedores, la ejecución del contrato.

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Por lo general, los datos proporcionados se conservarán, durante el tiempo que resulten necesario, para cada una de las finalidades a las que se destinen los datos. En todo caso durante los plazos legalmente establecidos para ello, en el caso de información relativa a la prestación de servicios. Durante el plazo necesario para dar respuesta y llevar a cabo el correspondiente seguimiento interno de la sugerencia o observación comunicada. En el caso que nos remita un currículum éste se podría mantener durante el plazo de un año, a no ser que usted nos refiriera lo contrario. Respecto a la remisión de comunicaciones comerciales vía electrónica, indefinidamente, hasta que no nos manifieste lo contrario.

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Con carácter general, no está prevista la comunicación de sus datos a terceros. Las únicas comunicaciones que, al margen de las legalmente establecidas, pueden llevarse a cabo, serían entre CANNELONIA y sus franquiciados, siempre que ésta resulte necesaria, como en el caso de una compra (franquiciado que deba servir el pedido) o solicitud de empleo (franquiciado que tenga la vacante laboral).

Al margen de lo referido anteriormente, podrían tener acceso a sus datos, terceros, Encargados del Tratamiento.

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

En tanto en cuanto CANNELONIA trate sus datos personales, usted tiene derecho a solicitar:

Acceso.- El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos del tratamiento que se esté llevando a cabo.

Rectificación.- El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o que se completen aquellos que fueran incompletos.

Supresión.- El interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, en todo caso al supresión estará sujeta a los límites establecidos en la norma reguladora.

Limitación de su tratamiento.- El interesado tendrá derecho a solicitar la limitación respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal

Oposición al tratamiento.- En determinadas circunstancias  y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. CANNELONIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Derecho a la portabilidad de sus datos.- Es decir tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

Los referidos derechos podrán ser ejercidos mediante solicitud escrita y firmada dirigida a CANNELONIA GRUP SL Av. Montilivi, 5, 17003 Girona (Girona) o a través de la dirección de correo electrónico  cannelonia@cannelonia.com.

 

¿Qué ocurre si no facilito los datos solicitados?

Los datos identificativos pertenecientes al cliente/usuario,  así los demás datos de contacto y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por la normativa aplicable, es obligatorio declararlos y la negativa a suministrarlos podría suponer la imposibilidad de acceder al servicio. Los restantes datos que se solicitan son voluntarios, por lo que el hecho de no facilitarlos no impedirá el establecimiento de la relación contractual.

 

Tutela de las autoridades de control

En caso que lo creyera oportuno puede requerir la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos presentando la correspondiente reclamación. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.

 

Medidas de seguridad

CANNELONIA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a CANNELONIA. Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Uso de cookies

CANNELONIA GRUP, S.L. en su sitio web www.cannelonia.com, por su propia cuenta, o la de terceros contratados para la prestación de servicios de medición, análisis y publicidad, utilizan cookies cuando un usuario navega por el sitio web.

Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario, durante su tiempo de navegación.

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

Determinadas cookies pueden recabar datos de carácter personal.

A continuación se referencian los diferentes tipos de cookies existentes:

Tipos de cookies.

Exceptuadas:

 • Cookies de entrada de usuario.
 • Cookies de identificación o autenticación del usuario. (únicamente de sesión).
 • Cookies de seguridad del usuario.
 • Cookies de reproductor multimedia.
 • Cookies de sesión para equilibrar la carga.
 • Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
 • Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales

No exceptuadas:

 • El resto de cookies.

Cookies según entidad que las gestione:

 • Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
 • Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Cookies según el tiempo que permanecen activadas:

 • Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
 • Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la cookie y que puede ir de unos minutos a varios años.

Cookies según finalidad:

 • Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por el titular del sitio, o por terceros, permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización, que hacen los usuarios del servicio ofertado.
 • Para ello, se analiza su navegación en la página web, con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 • Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
 • Cookies sociales son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram, etc…). Su función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro de la página
 • Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

También es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre determinados productos o servicios se instale en el navegador alguna cookie que se utiliza para mostrar posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que se haya realizado, para desarrollar un control de los anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a que hora se ven, etc…

A continuación se indica que Cookies no excluidas, propias, o de terceros, se utilizan en el sitio web.

Cookies analíticas de terceros:

Google Analytics:
Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).

Política de privacidad:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Datos recolectados:
Anónimos: (Anuncios vistos, analíticos, información sobre el navegador, datos de cookies, fecha / hora, datos demográficos , tipo de hardware / software, los datos de interacción , páginas vistas , dominios de servicio )
Seudonimizados: Dirección IP (UE PII), el historial de búsqueda, datos de  ubicación, cadena de clics, ID de dispositivo (PII UE)  PII ( nombre, dirección , número de teléfono , dirección de correo electrónico , login) Sensible ( Información Financiera)
Datos cedidos a terceros:
No revelado
Retención de datos:
No revelado

Más información en: www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Tag Manager:

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).

Google Tag Manager  es una herramienta que permite escribir o reescribir el código de un sitio web.

Datos recolectados:
Se recaba información anónima como: Información del Navegador, datos relativos a cookies, fecha y hora, datos demográficos, información acerca del hardware/software, Proveedor de acceso a Internet, interacción.
Además del número IP, número de teléfono, historial de búsquedas, datos de localización, ID del dispositivo.
El número IP, la ID del dispositivo y el número de teléfono, se comparten con terceros. Además de otros datos agregados
Datos cedidos a terceros:
Se pueden compartir datos agregados, datos anónimos, PII – UE (Información que pueden hacer identificable a una persona), con terceros, datos sensibles.

Retención de datos:
No revelado.

Cookies publicitarias de terceros:

Facebook Business.

Facebook
1601 S. California Avenue , , Palo Alto, CA, 94304
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Datos recolectados:
Anónimos: Anuncios vistos, datos analíticos, información del navegador, datos relativos a cookies, fecha y hora, datos demográficos, información acerca del hardware/software, Proveedor de acceso a Internet, datos de interacción, páginas vistas, servidor de dominio
Seudonimizados: Dirección IP (UE PII), datos de ubicación, ID de dispositivo (PII UE)  PII ( nombre, dirección , número de teléfono , dirección de correo electrónico , login) Datos de identificación personal suministrados por terceros.
Sensible (Información Financiera)

Datos cedidos a terceros:
Se pueden compartir datos con terceros

Retención de datos:
No revelado.

Widgets Sociales

Facebook Connect

Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025
Privacy contact URL:

http://www.facebook.com/help/contact_generic.

Finalidad: Widgets sociales.

Dirección IP, información del navegador, día y hora, datos demográficos, páginas visitadas, tipo de Software /Hardware.

Datos cedidos a terceros:
Se comparten datos anónimos con terceros.

Retención de datos:
Plazo de retención de la información: No revelado

Más información: http://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google + Platform.
Google, Inc.
Attn: Privacy Matters
1600 Amphitheatre Parkway , , Mountain View, CA, 94043
Políticas de privacidad: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Finalidad: Widgets sociales.
Información recabada: Visualización de publicidad, información analítica, información del navegador, datos de cookies, datos demográficos, información de hardware / software, datos de interacción, páginas vistas, servidor de dominio.
Dirección IP, historial de búsqueda, datos de localización, ID del dispositivo y número de teléfono.
Datos cedidos a terceros:
Se comparten datos anónimos con terceros.

Retención de datos:
Plazo de retención de la información: No revelado

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas, mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede configurar sus preferencias, respecto a las cookies, en los principales navegadores:

O puede consultar los videos tutoriales publicados por la Agencia Española de Protección de Datos: http://www.youtube.com/user/desdelaAEPD

Para conocer más acerca de las cookies:  es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)

Si desea contactar con nosotros, respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo en: Cannelonia@cannelona.com.

Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que CANNELONIA GRUP SL. («CANNELONIA»), ven a travès del lloc web www.cannelonia.com (la «Web») a qualsevol usuari del mateix (ell/els «Client/s»), per sí mateix o a travès del corresponent franquiciat, mitjançant la modalitat «Take Away» («Per a portar») i/o «Delivery» («Entrega a domicili»).

Les dades d’identificació i contacte de CANNELONIA són les següents:

 • Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
 • C.I.F.: B-55133003
 • Correu electrònic: Cannelonia@cannelonia.com
 • Telèfon: (+ 34) 972 207 321

La compra dels productes oferts a través de la Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra pel que, abans que procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals de Compra, la compra dels productes no es portaran a terme, i en conseqüència, no comportarà l’acceptació de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de CANNELONIA.

Al realitzar una comanda a través de la Web, el Client declara tenir la capacitat legal per a contractar els productes de la Web.

El Client s’obliga a comunicar a CANNELONIA informació verídica de sí mateix i a no realitzar comandes falses. En qualsevol cas, el Client respondrà de la veracitat de les seves dades i de les comandes realitzades.

CANNELONIA es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo ni avisar-lo prèviament, pel que, abans de comprar cada producte, llegeix atentament el seu contingut ja que es responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte.

Alta d’usuari

Per a realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donar-se d’alta en l’apartat «Registra’t» de la Web. En posteriors processos de compra, en el suposat que el Client s’hagi registrat, només serà necessari que faciliti l’adreça de correu electrònic i la contrasenya en l’apartat «Inicia sessió».

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que apareix en Euros juntament a cada producte del a Web i inclourà els impostos aplicables a cada moment i les despeses d’entrega que, en el seu cas, correspon.

Si la comanda triga més del previst o el Client té qualsevol altre problema amb la seva comanda, pot contactar amb l’equip d’Atenció al Client de CANNELONIA a través del correu electrònic o el telèfon que s’indiquen a la Web.

La web conté un gran número de productes i sempre pot succeir que alguns dels productes continguin un preu incorrecte o que no estigui actualitzat. En el suposat que hi hagués un error en el preu, CANNELONIA es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li oferirà la opció de reconfirmar la comanda del producte al preu correcte o bé anul·lar-lo amb el reemborsament de l’import satisfet.

CANNELONIA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la comanda efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

El Client harà de realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels següents mitjans de pagament:

 1. a) Tarjeta de dèbit o crèdit (solament s’accepten tarjetes «VISA», «MASTERCARD» i «EURO 6000»). El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta, així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerit en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptada per la entitat financera ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.
 2. b) Paypal. El Client haurà de seguir el procediment previst per aquesta plataforma de pagament.

Sobre l’import del preu dels productes comprats, podrà aplicar-se un descompte a la comanda si el Client aplica un codi promocional aprovat previament per CANNELONIA.

Una vegada realitzat el pagament oportú, el Client rebrà una notificació per part de CANNELONIA, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament s’han realitzat correctament.

Entregues

CANNELONIA, després de verificar que el procés de compra s’ha verificat correctament, procedirà a entregar els productes, segons les modalitats «Take Away» o «Delivery», a l’adreça indicada pel Client en el procediment de compra i en el termini previst a la Web o que indiqui el propi Client.

CANNELONIA no serà responsable dels errors que es puguin produir a la entrega dels productes en el suposat que el Client no hagi complimentat correctament els formularis de la Web. Ara bé, si hi hagués alguna incidència en el termini d’entrega, CANNELONIA informaria de forma immediata al Client.

Els riscos dels productes seran a càrrec del Client des de el moment que s’adquireixi la seva possessió material i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins la entrega dels mateixos a CANNELONIA.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

En cas de falta de disponibilitat del producte comprat, CANNELONIA informarà al Client i li podrà oferir un producte o un descompte de característiques similars d’igual o superior import, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat.

Si en el moment de la entrega dels productes, el Client es troba absent del lloc d’entrega comunicat a CANNELONIA, s’entendrà que el Client desisteix unilateralment de la comanda.

El Client haurà de verificar en el moment de la entrega del producte que no hi ha hagut cap error amb el mateix. En el cas de que hi hagi algun error i aquest sigui totalment imputable a CANNELONIA, el Client podrà presentar una reclamació sol·licitant la correcta entrega del producte sol·licitat o, alternativament, podrà cancel·lar la seva comanda i recuperar l’import pagat. No obstant, no es farà cap tipus de reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de la obertura del mateix.

Desistiment

Donada la natura i característiques dels productes, no regeix el dret de desistiment per la normativa vigent.

Codis promocionals

Els codis promocionals d’e CANNELONIA no són transferibles ni intercanviables per diners en efectiu, solament podran ser bescanviats en comandes que siguin abonades mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit. Tampoc s’entregarà diners en metàl·lic en el suposat que el valor de la comanda sigui inferior al valor nominal del codi promocional.

El codi promocional serà utilitzat una vegada pel Client. Solament es podrà utilitzar els codis promocionals per a descomptar el preu de la comanda de compra en el moment del seu pagament.

CANNELONIA es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, de preveure termes i condicions addicionals en relació al comprovant dels codis promocionals.

Queixes y reclamacions

El Client podrà contactar amb CANNELONIA, a través del formulari previst en la secció «Contacte» de la Web, per a manifestar les queixes i reclamacions, comprometent-se CANNELONIA a atendre’ls el més aviat possible, i en qualsevol cas, en un termini d’un (1) mes des de que són presentades.

Garantia

La garantia dels productes adquirits a través de la Web s’ajustarà al previst en la legislació vigent i, en el seu cas, als terminis i condicions de la garantia comercial que s’ofereix al Client amb caràcter addicional.

El Client tindrà dret a reclamar factura en paper de qualsevol comanda que efectuï.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes de la Web, regeix el previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i angle properament. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas coneixeran de l’assumpte, seran dels que disposi la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

De conformitat amb la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, queda prohibida la venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys.

Última versió: Maig 2018