Legal

El titular de la web www.cannelonia.es (“Web”) és la societat CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”), les dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
C.I.F.: B55133003
Correu electrònic: cannelonia@cannelonia.com
Telèfon: (+ 34) 972 207 321
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Girona al tom 2866, full 133, número GI-53523.

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a CANNELONIA, els seus productes i activitats.

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i ús, així com de la política de Privacitat de la Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes i activitats del mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús, i en el seu cas, a qualsevol altres condicions que CANNELONIA estableixi a l’efecte a la Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertanyents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

Aixímateix, l’usuari es compromet a no realitzar acte algú amb objecte de fer mal, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web, o que impideixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari de que, en el cas de que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, en el seu cas, qualsevol altra terme o condicions recollits en la Web, CANNELONIA es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura técnica que sigui necessària amb aquest objectiu.

CANNELONIA realitza els seus millors esforços per a mantener la Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant i mantenint els continguts de la Web debidament actualitzats. No obstant, CANNELONIA no garanteix la disponibilitat i continuitat en l’accés a la Web ni la inexistencia d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol información o mecanismo que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CANNELONIA no es responsabilitza de danys i/o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la información continguda a la Web, i especialmente, d’aquella informació relativa a tercers distints de CANNELONIA, incloent-se pero no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc será responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadeqüat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, ausencia o defecte en les comunicacions i/o a internet.

Addicionalment, CANNELONIA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que CANNELONIA pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmés en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes a la Web i/o a la legislació aplicable a cada momento.

Política en materia d’enllaços (links)

 1. a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi a la Web deberá cumplir amb la legislació vigent i no podrá, en cap cas, guardar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

En cap cas, l’enllaç significa que CANNELONIA avali, promocioni, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del contingut del mateix.

En el suposat d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CANNELONIA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç.

 1. b) Enllaços a altres llocs web

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, la existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CANNELONIA amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, CANNELONIA no es fa responsable del contingut i demés condicions dels Llocs Enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de la propietat intel·lectual sobre els dissenys, base de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva escriptura, selecció i ordre, són titularitat de CANNELONIA o dels seus llicenciats. Amb respecte als signes diferents inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CANNELONIA o dels llicenciats.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algú de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els Continguts i/o els signes distintius de CANNELONIA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual e industrial de CANNELONIA poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponen, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es deriven dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la tal disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se por no posada a tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i ninguna altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, espanyol i anglés properament. En cas de discrepància entre esmentades versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable y jurisdicció

Les Condicions Generales d’Accés y Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre CANNELONIA i els usuaris de la Web serà resolta, amb renuncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la normativa de desenvolupament, CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”) informa a tots els usuaris de la Web www.cannelonia.com (la “Web”) que totes es dades personals facilitades durant l’accés i ús de la Web seran incorporades a un fitxer inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment de l’usuari

Mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, als formularis inclosos a la Web, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les dades personals seran tractades amb les finalitats que es detallen a continuació.

Menors d’edat

Es prohibeix expressament als menors de 14 anys, facilitar alguna dada a CANNELONIA a través de la Web, sense comptar amb el consentiment dels seus pares o tutors legals. Si CANNELONIA tingués constància de la infracció d’aquesta prohibició, procedirà a la eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.

Finalitats

Les dades que Vostè facilita, a través de la Web, podran destinar-se a les finalitats següents, depenent de cada tipus de sol·licitud

 • Atendre la sol·licitud d’informació requerida a través de l’apartat “Atenció al Client” de la Web.
 • Remetre informació, també per mitjans electrònics, sobre les nostres activitats, ofertes i altra informació comercial, a través de l’apartat “Contacte” de la Web.
 • Valorar la candidatura per a possibles processos de selecció, per a la cobertura de vacants a la nostra empresa, a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres” de la Web.
 • Atendre la sol·licitud d’informació enviada a través de l’apartat “Franquícies” de la Web, si Vostè està interessat a unir-se a nosaltres com a franquiciat.
 • Possibilitat la gestió, preparació i enviament, de la comanda de productes realitzat en qualsevol de les diferents modalitats disponibles (“Delivery” o “Take Away”) així com per a mantenir-lo informat de les nostres ofertes, novetats, etc., també via electrònica.

La seva acceptació per a enviar-li informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l’efecte que ens ho comuniqui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Cannelonia@cannelonia.com.

Qualitat de les dades

Totes les dades sol·licitades a través dels formularis de la Web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades requerides, CANNELONIA no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats i, en conseqüència quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

L’usuari és l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades facilitades a través dels diferents formularis de la Web, reservant-se CANNELONIA el dret d’excloure’l dels serveis sol·licitats si han facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

Comunicació de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte a) que siguin necessaris per a donar resposta als requeriments que ens haguessin formulat; b) les dades facilitades a l’àmbit d’un procés de selecció, que puguin ser comunicades a franquícies CANNELONIA.

Sempre que es cedeixin les dades personals, fora dels suposats indicats anteriorment, es demanarà el consentiment als afectats amb els requisits previstos a la legislació vigent, que serà revocable en qualsevol moment.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, en els terminis previstos per la legislació vigent, mitjançant un correu electrònic Cannelonia@cannelonia.com.

Mesures de seguretat

CANNELONIA, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de cookies

Per a la navegació i ús de la Web, l’usuari dona el seu consentiment que CANNELONIA pugui utilitzar les següents cookies pròpies i de tercers:

 • “cart” / “cart_combo”: contenen tots els productes i la seva quantitat
 • “cart_combo_temp”: determina si ha caducat la sessió “cart_combo”
 • “is_login”: determina si un usuari ha iniciat sessió a la Web
 • “AMSID”: actualitza les dades de seguretat generades automàticament per la Web
 • “fb_app_id”: emmagatzema el domini amb l’ID de sessió actual compartida

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada web amb la finalitat de reconèixer com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida.

Vostè pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per a rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no. Els procediments per al bloqueig o eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, pel que haurà d’anar a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet, tals com els que es detallen a continuació:

 • Configuració de cookies d’Internet Explorer
 • Configuració de cookies de Firefox
 • Configuració de cookies de Google Chrome
 • Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas de que es desitgi rebutjar la utilització de cookies, poden tenir limitat l’ús d’algunes de les prestacions de la Web. Si continua navegant per la Web sense denegar la seva autorització implica que s’accepti el seu ús per part de CANNELONIA.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar la seva petició per escrit mitjançant un correu electrònic a Cannelonia@cannelonia.com.

Direccions IP

Els servidors de la Web poden detectar de manera automàtica la direcció IP i el número de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nom assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades amb al finalitat d’obtenir mesures estadístiques que permeten coneixes el número d’impressions de pàgina, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, punts d’accés, etc.

Idiomes

La Política de Privacitat està redactada en català, espanyol i anglès properament. Si sorgeixen discrepàncies referides, prevaldrà la versió en català.

Llei aplicable

La Política de Privacitat es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que CANNELONIA GRUP SL. (“CANNELONIA”), ven a travès del lloc web www.cannelonia.com (la “Web”) a qualsevol usuari del mateix (ell/els “Client/s”), per sí mateix o a travès del corresponent franquiciat, mitjançant la modalitat “Take Away” (“Per a portar”) i/o “Delivery” (“Entrega a domicili”).

Les dades d’identificació i contacte de CANNELONIA són les següents:

• Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona

• C.I.F.: B-55133003

• Correu electrònic: Cannelonia@cannelonia.com

• Telèfon: (+ 34) 972 207 321

La compra dels productes oferts a través de la Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra pel que, abans que procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals de Compra, la compra dels productes no es portaran a terme, i en conseqüència, no comportarà l’acceptació de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de CANNELONIA.

Al realitzar una comanda a través de la Web, el Client declara tenir la capacitat legal per a contractar els productes de la Web.

El Client s’obliga a comunicar a CANNELONIA informació verídica de sí mateix i a no realitzar comandes falses. En qualsevol cas, el Client respondrà de la veracitat de les seves dades i de les comandes realitzades.

CANNELONIA es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo ni avisar-lo prèviament, pel que, abans de comprar cada producte, llegeix atentament el seu contingut ja que es responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte.

Alta d’usuari

Per a realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donar-se d’alta en l’apartat “Registra’t” de la Web. En posteriors processos de compra, en el suposat que el Client s’hagi registrat, només serà necessari que faciliti l’adreça de correu electrònic i la contrasenya en l’apartat “Inicia sessió”.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que apareix en Euros juntament a cada producte del a Web i inclourà els impostos aplicables a cada moment i les despeses d’entrega que, en el seu cas, correspon.

Si la comanda triga més del previst o el Client té qualsevol altre problema amb la seva comanda, pot contactar amb l’equip d’Atenció al Client de CANNELONIA a través del correu electrònic o el telèfon que s’indiquen a la Web.

La web conté un gran número de productes i sempre pot succeir que alguns dels productes continguin un preu incorrecte o que no estigui actualitzat. En el suposat que hi hagués un error en el preu, CANNELONIA es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li oferirà la opció de reconfirmar la comanda del producte al preu correcte o bé anul·lar-lo amb el reemborsament de l’import satisfet.

CANNELONIA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la comanda efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra. 

El Client harà de realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels següents mitjans de pagament:

a) Tarjeta de dèbit o crèdit (solament s’accepten tarjetes “VISA”, “MASTERCARD” i “EURO 6000”). El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta, així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerit en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptada per la entitat financera ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.

b) Paypal. El Client haurà de seguir el procediment previst per aquesta plataforma de pagament.

Sobre l’import del preu dels productes comprats, podrà aplicar-se un descompte a la comanda si el Client aplica un codi promocional aprovat previament per CANNELONIA.

Una vegada realitzat el pagament oportú, el Client rebrà una notificació per part de CANNELONIA, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament s’han realitzat correctament. 

Entregues 

CANNELONIA, després de verificar que el procés de compra s’ha verificat correctament, procedirà a entregar els productes, segons les modalitats “Take Away” o “Delivery”, a l’adreça indicada pel Client en el procediment de compra i en el termini previst a la Web o que indiqui el propi Client.

CANNELONIA no serà responsable dels errors que es puguin produir a la entrega dels productes en el suposat que el Client no hagi complimentat correctament els formularis de la Web. Ara bé, si hi hagués alguna incidència en el termini d’entrega, CANNELONIA informaria de forma immediata al Client.

Els riscos dels productes seran a càrrec del Client des de el moment que s’adquireixi la seva possessió material i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins la entrega dels mateixos a CANNELONIA.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

En cas de falta de disponibilitat del producte comprat, CANNELONIA informarà al Client i li podrà oferir un producte o un descompte de característiques similars d’igual o superior import, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat.

Si en el moment de la entrega dels productes, el Client es troba absent del lloc d’entrega comunicat a CANNELONIA, s’entendrà que el Client desisteix unilateralment de la comanda.

El Client haurà de verificar en el moment de la entrega del producte que no hi ha hagut cap error amb el mateix. En el cas de que hi hagi algun error i aquest sigui totalment imputable a CANNELONIA, el Client podrà presentar una reclamació sol·licitant la correcta entrega del producte sol·licitat o, alternativament, podrà cancel·lar la seva comanda i recuperar l’import pagat. No obstant, no es farà cap tipus de reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de la obertura del mateix.

Desistiment

Donada la natura i característiques dels productes, no regeix el dret de desistiment per la normativa vigent.

Codis promocionals

Els codis promocionals d’e CANNELONIA no són transferibles ni intercanviables per diners en efectiu, solament podran ser bescanviats en comandes que siguin abonades mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit. Tampoc s’entregarà diners en metàl·lic en el suposat que el valor de la comanda sigui inferior al valor nominal del codi promocional.

El codi promocional serà utilitzat una vegada pel Client. Solament es podrà utilitzar els codis promocionals per a descomptar el preu de la comanda de compra en el moment del seu pagament.

CANNELONIA es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, de preveure termes i condicions addicionals en relació al comprovant dels codis promocionals.

Queixes y reclamacions

El Client podrà contactar amb CANNELONIA, a través del formulari previst en la secció “Contacte” de la Web, per a manifestar les queixes i reclamacions, comprometent-se CANNELONIA a atendre’ls el més aviat possible, i en qualsevol cas, en un termini d’un (1) mes des de que són presentades.

Garantia

La garantia dels productes adquirits a través de la Web s’ajustarà al previst en la legislació vigent i, en el seu cas, als terminis i condicions de la garantia comercial que s’ofereix al Client amb caràcter addicional. 

El Client tindrà dret a reclamar factura en paper de qualsevol comanda que efectuï.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes de la Web, regeix el previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i angle properament. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català. 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas coneixeran de l’assumpte, seran dels que disposi la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

De conformitat amb la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, queda prohibida la venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys.

Última versió: Maig 2018