Legal

El titular de la web www.cannelonia.es (“Web”) és la societat CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”), les dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
C.I.F.: B55133003
Correu electrònic: cannelonia@cannelonia.com
Telèfon: (+ 34) 972 207 321
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Girona al tom 2866, full 133, número GI-53523.

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a CANNELONIA, els seus productes i activitats.

L’accés i utilització de la Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i ús, així com de la política de Privacitat de la Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web, així com de la informació relativa als productes i activitats del mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús, i en el seu cas, a qualsevol altres condicions que CANNELONIA estableixi a l’efecte a la Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertanyents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

Aixímateix, l’usuari es compromet a no realitzar acte algú amb objecte de fer mal, inutilitzar i/o sobrecarregar la Web, o que impideixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari de que, en el cas de que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, en el seu cas, qualsevol altra terme o condicions recollits en la Web, CANNELONIA es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura técnica que sigui necessària amb aquest objectiu.

CANNELONIA realitza els seus millors esforços per a mantener la Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant i mantenint els continguts de la Web debidament actualitzats. No obstant, CANNELONIA no garanteix la disponibilitat i continuitat en l’accés a la Web ni la inexistencia d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol información o mecanismo que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CANNELONIA no es responsabilitza de danys i/o perjudicis que puguin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la información continguda a la Web, i especialmente, d’aquella informació relativa a tercers distints de CANNELONIA, incloent-se pero no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc será responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadeqüat de la Web ni de les caigudes, interrupcions, ausencia o defecte en les comunicacions i/o a internet.

Addicionalment, CANNELONIA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que CANNELONIA pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmés en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes a la Web i/o a la legislació aplicable a cada momento.

Política en materia d’enllaços (links)

 1. a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi a la Web deberá cumplir amb la legislació vigent i no podrá, en cap cas, guardar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de CANNELONIA.

En cap cas, l’enllaç significa que CANNELONIA avali, promocioni, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del contingut del mateix.

En el suposat d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CANNELONIA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç.

 1. b) Enllaços a altres llocs web

A la Web poden incloure’s diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, la existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CANNELONIA amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, CANNELONIA no es fa responsable del contingut i demés condicions dels Llocs Enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de la propietat intel·lectual sobre els dissenys, base de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva escriptura, selecció i ordre, són titularitat de CANNELONIA o dels seus llicenciats. Amb respecte als signes diferents inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CANNELONIA o dels llicenciats.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algú de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els Continguts i/o els signes distintius de CANNELONIA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual e industrial de CANNELONIA poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponen, i a les responsabilitats que, en el seu cas, es deriven dels mateixos.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la tal disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se por no posada a tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i ninguna altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, espanyol i anglès properament. En cas de discrepància entre esmentades versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable y jurisdicció

Les Condicions Generales d’Accés y Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre CANNELONIA i els usuaris de la Web serà resolta, amb renuncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, CANNELONIA GRUP, S.L. (“CANNELONIA”) informa a todos los usuarios de la Web www.cannelonia.com (la “Web”) referent al tractament de les seves dades personales, els facilitats durant l’accés i ús de la Web i en la seva relació quotidiana amb CANNELONIA.

 

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Atendre les sol·licituds d’informació requerida mitjançant l’apartat de “Contacte amb nosaltres”, secció “atenció al Client” de la Web.
 • Remetre informació, també per mitjans electrònics, a propòsit de CANNELONIA i els seus franquiciats, sobre les nostres activitats, ofertes, promocions i altre informació que entenguem pot ser del seu interès.
 • Possibilitar la gestió, preparació i enviament, de la comanda de productes realitzats en qualsevol de les diferents modalitats disponibles (“Delivery” o “Take Away”), també via electrònica.
 • Valorar la candidatura per a possibles processos de selecció, per la cobertura de llocs vacants en la nostra empresa o les nostres franquícies, mitjançant l’apartat contacte amb nosaltres”, secció “Treballa amb nosaltres” de la Web.
 • Atendre la sol·licitud d’informació enviada mitjançant l’apartat “contacte amb nosaltres”, secció “Expansió” de la Web, si vostè està interessat en unir-se a nosaltres com a franquiciat.
 • Possibilitar la gestió de la relació de negocis amb clients i proveïdors.

Quina es la legitimació pel tractament de les seves dades?

 

Per atendre la sol·licitud d’informació requerida mitjançant l’apartat “Contacte amb nosaltres” de la Web. El consentiment manifest a partir del requeriment enviat.

 • Per l’emissió de la informació de CANNELONIA i els seus franquiciats. El seu consentiment o respecte a clients interès legítim / art. 21.2 LSSI.
 • Per la gestió de compres online, la execució del contracte.
 • Pal tractament de la seva sol·licitud de treball, el seu consentiment.
 • Atendre la sol·licitud d’informació enviada mitjanánt l’apartat “Contacte amb nosaltres” secció “Expansió”, el seu consentiment.
 • Possibilitar la gestió de la relació de negocis amb clients i proveïdors, l’execució dels contracte.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Com a regle general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resulti necessari, per cada una de les finalitats a les que es destinen les dades. En tot cas durant els terminis legalment establerts a tal efectes, en el cas d’informació relativa a la prestació de serveis. Durant el termini necessari per donar resposta  i portar a terme el corresponent seguiment intern de la suggereixi o observació comunicada. En el cas que ens envií un currículum aquest es podrà mantenir durant un termini de (1) any, a no ser que vostè ens indiqui el contrari. Respecte a la reemissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no manifesti el contrari.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació amb tercers. Les úniques comunicacions, al marge de les legalment establertes, poden portar-se a terme, seran entre CANNELONIA i els seus franquiciats, sempre que resultin necessàries, como en el cas d’una compra (franquiciat que hagi de servir la comanda), sol·licitud de treball (franquiciat tingui el lloc de treball vacant).

A part de tot l’anteriorment esmentat, podran tenir accés a les seves dades, tercers, encarregats del seu tractament.

 

Quin son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre CANNELONIA tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsale del tractament d’informació confirmació de si estan tractant o no les dades que li són atribuïbles, així com la informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està portant a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà accés a obtenir la rectificació de les seves dades personals inexactes que li sigui atribuïbles o que complementin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió està subjecta als límits establerts per la normativa reguladora.

Limitació del seu tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació resprecte al seu tractament de les seves dades personals.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-les al tractament de les seves dades. CANNELONIA deixarà de tractar les seves dades, llevat de motius legítims, imperiosos, o el exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- Es a dir,tindrà dret a rebre les seves dades personals que li afectin, que hagi facilitat a un responsable del seu tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lletra mecànica i a transmitir-los a un altre responsable de tractament.

Els dret referits podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a CANNELONIA Av. Montilivi, 5, 17003 Girona (Girona) o mitjançant la direcció de correu electrònic  cannelonia@cannelonia.com.

 

Que passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades que identifiquen al client/usuari, així com la resta de dades de contacte i qualsevol altres que puguin esser exigits per la normativa aplicable, es obligatori declarar-los i en la negativa a subministrar-los podria suposar la impossibilitat d’accedir al servei. La resta de dades que sol·licitem són voluntaris, pel què el fet de no facilitar-los no impedirà l’establiment de la relació contractual.

 

Tutela de las autoritats de control

En cas que ho cregui oportú pot requerir la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.

 

Mesures de seguretat

CANNELNIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de dades personals facilitades a CANNELONIA. Malgrat tot allò exposat, l’usuari té que ser conscient de que les mesures a Internet no són inexpugnables.

Uso de cookies

CANNELONIA GRUP, S.L. en el seu lloc web www.cannelonia.com, per compte propi, o de tercers contractats per a la prestació de serveis de mesurament, anàlisi i publicitat, utilitza cookies quan un usuari navega pel lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense que s’hagin de registrar a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Determinades cookies poden recollir dades de caràcter personal.

A continuació es referencien els diferents tipus de cookies existents:

Tipus de cookies

Exceptuades:

 • Cookies d’entrada d’usuari.
 • Cookies d’identificació o autenticació de l’usuari. (Únicament de sessió).
 • Cookies de seguretat de l’usuari.
 • Cookies de reproductor multimèdia.
 • Cookies de sessió per equilibrar la càrrega.
 • Cookies de personalització de la interfície d’usuari.
 • Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials.

No exceptuades:

 • La resta de cookies.

Cookies segons l’entitat que les gestioni:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Cookies segons el temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a uns quants anys.

Cookies segons la finalitat:

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, o bé tractades pel titular del lloc web o bé per tercers, permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert.
 • Per a això, s’analitza la seva navegació a la pàgina web, amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si s’escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
 • Cookies socials: Són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.). La seva funció és controlar la interacció amb els widgets socials dins de la pàgina.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si s’escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament d’usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest.

També és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre determinats productes o serveis s’instal·li en el navegador alguna cookie que s’utilitza per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la cerca que s’hagi realitzat, per desenvolupar un control dels anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

A continuació s’indica quines Cookies no excloses, pròpies, o de tercers, s’utilitzen en el lloc web.

Cookies analítiques de tercers:

Google Analytics:
Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Política de privacitat:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Dades recollides:
Anònimes: (Anuncis vistos, analítiques, informació sobre el navegador, dades de cookies, data/hora, dades demogràfiques, tipus de hardware/software, les dades d’interacció, pàgines vistes, dominis de servei).
Seudonimitzades: Adreça IP (UE PII), l’historial de cerca, dades d’ubicació, cadena de clics, ID de dispositiu (PII UE) PII (nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, login) Sensible (Informació Financera).
Dades cedides a tercers:
No revelat.
Retenció de dades:
No revelat.

Més informació a: www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Tag Manager:

Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Tag Manager és una eina que permet escriure o reescriure el codi d’un lloc web.

Dades recollides:
Es recull informació anònima com: Informació del navegador, dades relatives a cookies, data i hora, dades demogràfiques, informació sobre el hardware/software, proveïdor d’accés a Internet, interacció.
A més del número IP, número de telèfon, historial de cerca, dades de localització, ID del dispositiu.
El número IP, l’ID del dispositiu i el número de telèfon es comparteixen amb tercers. A més d’altres dades agregades.
Dades cedides a tercers:
Es poden compartir dades agregades, dades anònimes, PII – UE (Informació que pot fer identificable a una persona) amb tercers, dades sensibles.

Retenció de dades:
No revelat.

Cookies publicitàries de tercers:
Facebook Business

Facebook
1601 S. California Avenue , , Palo Alto, CA, 94304
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Dades recollides:
Anònimes: Anuncis vistos, dades analítiques, informació del navegador, dades relatives a cookies, data i hora, dades demogràfiques, informació sobre el hardware/software, proveïdor d’accés a Internet, dades d’interacció, pàgines vistes, servidor de domini.
Seudonimitzades: Adreça IP (UE PII), dades d’ubicació, ID de dispositiu (PII UE)  PII (nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, login) Dades d’identificació personal subministrades per tercers.
Sensible (Informació Financera)

Dades cedides a tercers:
Es poden compartir dades amb tercers.

Retenció de dades:
No revelat.

Widgets Socials

Facebook Connect

Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025
Privacy contact URL:

http://www.facebook.com/help/contact_generic.

Finalitat: Widgets socials.

Adreça IP, informació del navegador, dia i hora, dades demogràfiques, pàgines visitades, tipus de software/hardware.

Dades cedides a tercers:
Es comparteixen dades anònimes amb tercers.

Retenció de dades:
Termini de retenció de la informació: No revelat.

Més informació: http://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google + Platform
Google, Inc.
Attn: Privacy Matters
1600 Amphitheatre Parkway , , Mountain View, CA, 94043
Polítiques de privacitat: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Finalitat: Widgets socials.
Informació recollida: Visualització de publicitat, informació analítica, informació del navegador, dades de cookies, dades demogràfiques, informació de hardware/software, dades d’interacció, pàgines vistes, servidor de domini.
Adreça IP, historial de cerca, dades de localització, ID del dispositiu i número de telèfon.
Dades cedides a tercers:
Es comparteixen dades anònimes amb tercers.

Retenció de dades:
Termini de retenció de la informació: No revelat.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades, mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest lloc web.
A continuació li oferim enllaços en què trobarà informació sobre com pot configurar les seves preferències, respecte a les cookies, en els principals navegadors:

O pot consultar els vídeos tutorials publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.youtube.com/user/desdelaAEPD

Per saber-ne més sobre les cookies:  es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)

Si desitja contactar amb nosaltres, respecte a la nostra política de cookies, pot fer-ho a: Cannelonia@cannelonia.com

Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que CANNELONIA GRUP SL. (“CANNELONIA”), ven a travès del lloc web www.cannelonia.com (la “Web”) a qualsevol usuari del mateix (ell/els “Client/s”), per sí mateix o a travès del corresponent franquiciat, mitjançant la modalitat “Take Away” (“Per a portar”) i/o “Delivery” (“Entrega a domicili”).

Les dades d’identificació i contacte de CANNELONIA són les següents:

 • Domicili social: Avgda. Montilivi, 5 Girona
 • C.I.F.: B-55133003
 • Correu electrònic: Cannelonia@cannelonia.com
 • Telèfon: (+ 34) 972 207 321

La compra dels productes oferts a través de la Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra pel que, abans que procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals de Compra, la compra dels productes no es portaran a terme, i en conseqüència, no comportarà l’acceptació de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de CANNELONIA.

Al realitzar una comanda a través de la Web, el Client declara tenir la capacitat legal per a contractar els productes de la Web.

El Client s’obliga a comunicar a CANNELONIA informació verídica de sí mateix i a no realitzar comandes falses. En qualsevol cas, el Client respondrà de la veracitat de les seves dades i de les comandes realitzades.

CANNELONIA es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo ni avisar-lo prèviament, pel que, abans de comprar cada producte, llegeix atentament el seu contingut ja que es responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte.

Alta d’usuari

Per a realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donar-se d’alta en l’apartat “Registra’t” de la Web. En posteriors processos de compra, en el suposat que el Client s’hagi registrat, només serà necessari que faciliti l’adreça de correu electrònic i la contrasenya en l’apartat “Inicia sessió”.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que apareix en Euros juntament a cada producte del a Web i inclourà els impostos aplicables a cada moment i les despeses d’entrega que, en el seu cas, correspon.

Si la comanda triga més del previst o el Client té qualsevol altre problema amb la seva comanda, pot contactar amb l’equip d’Atenció al Client de CANNELONIA a través del correu electrònic o el telèfon que s’indiquen a la Web.

La web conté un gran número de productes i sempre pot succeir que alguns dels productes continguin un preu incorrecte o que no estigui actualitzat. En el suposat que hi hagués un error en el preu, CANNELONIA es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li oferirà la opció de reconfirmar la comanda del producte al preu correcte o bé anul·lar-lo amb el reemborsament de l’import satisfet.

CANNELONIA es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la comanda efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

El Client harà de realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels següents mitjans de pagament:

 1. a) Tarjeta de dèbit o crèdit (solament s’accepten tarjetes “VISA”, “MASTERCARD” i “EURO 6000”). El Client haurà d’incloure el número de la seva targeta, així com la resta d’informació addicional, que li sigui requerit en el procediment de compra. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptada per la entitat financera ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.
 2. b) Paypal. El Client haurà de seguir el procediment previst per aquesta plataforma de pagament.

Sobre l’import del preu dels productes comprats, podrà aplicar-se un descompte a la comanda si el Client aplica un codi promocional aprovat previament per CANNELONIA.

Una vegada realitzat el pagament oportú, el Client rebrà una notificació per part de CANNELONIA, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament s’han realitzat correctament.

Entregues

CANNELONIA, després de verificar que el procés de compra s’ha verificat correctament, procedirà a entregar els productes, segons les modalitats “Take Away” o “Delivery”, a l’adreça indicada pel Client en el procediment de compra i en el termini previst a la Web o que indiqui el propi Client.

CANNELONIA no serà responsable dels errors que es puguin produir a la entrega dels productes en el suposat que el Client no hagi complimentat correctament els formularis de la Web. Ara bé, si hi hagués alguna incidència en el termini d’entrega, CANNELONIA informaria de forma immediata al Client.

Els riscos dels productes seran a càrrec del Client des de el moment que s’adquireixi la seva possessió material i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins la entrega dels mateixos a CANNELONIA.

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

En cas de falta de disponibilitat del producte comprat, CANNELONIA informarà al Client i li podrà oferir un producte o un descompte de característiques similars d’igual o superior import, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat.

Si en el moment de la entrega dels productes, el Client es troba absent del lloc d’entrega comunicat a CANNELONIA, s’entendrà que el Client desisteix unilateralment de la comanda.

El Client haurà de verificar en el moment de la entrega del producte que no hi ha hagut cap error amb el mateix. En el cas de que hi hagi algun error i aquest sigui totalment imputable a CANNELONIA, el Client podrà presentar una reclamació sol·licitant la correcta entrega del producte sol·licitat o, alternativament, podrà cancel·lar la seva comanda i recuperar l’import pagat. No obstant, no es farà cap tipus de reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de la obertura del mateix.

Desistiment

Donada la natura i característiques dels productes, no regeix el dret de desistiment per la normativa vigent.

Codis promocionals

Els codis promocionals d’e CANNELONIA no són transferibles ni intercanviables per diners en efectiu, solament podran ser bescanviats en comandes que siguin abonades mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit. Tampoc s’entregarà diners en metàl·lic en el suposat que el valor de la comanda sigui inferior al valor nominal del codi promocional.

El codi promocional serà utilitzat una vegada pel Client. Solament es podrà utilitzar els codis promocionals per a descomptar el preu de la comanda de compra en el moment del seu pagament.

CANNELONIA es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, de preveure termes i condicions addicionals en relació al comprovant dels codis promocionals.

Queixes y reclamacions

El Client podrà contactar amb CANNELONIA, a través del formulari previst en la secció “Contacte” de la Web, per a manifestar les queixes i reclamacions, comprometent-se CANNELONIA a atendre’ls el més aviat possible, i en qualsevol cas, en un termini d’un (1) mes des de que són presentades.

Garantia

La garantia dels productes adquirits a través de la Web s’ajustarà al previst en la legislació vigent i, en el seu cas, als terminis i condicions de la garantia comercial que s’ofereix al Client amb caràcter addicional.

El Client tindrà dret a reclamar factura en paper de qualsevol comanda que efectuï.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes de la Web, regeix el previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tot el demés, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hi hagués d’afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i angle properament. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el suposat de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas coneixeran de l’assumpte, seran dels que disposi la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

De conformitat amb la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d’edat, queda prohibida la venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys.

Última versió: Maig 2018